สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute
News
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลฎีกา” โครงการเสริมสร้างศักยภาพร่างกายและพัฒนาดุลยภาพทางใจ หัวข้อ "เกษียณอย่างเกษม" พิธีเปิดวิทยาลัยวิชาการกฎหมายเฉพาะด้านศาลยุติธรรมอย่างเป็นทางการ และการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ปัญหาสำคัญทางกฎหมายเฉพาะด้านในสถานการณ์โควิด-19 : กฎหมายล้มละลาย กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ณ สถาบันสอนภาษาอินไซต์อิงลิช ผ่านโปรแกรม zoom ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ผ่านระบบ online

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน