สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute
News
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์แห่งความพอเพียงของข้าราชการ” โครงการปฏิบัติธรรมออนไลน์ “ธรรมะกับการปฏิบัติราชการ” ครั้งที่ ๕ หัวข้อ “จิตตื่นรู้ : อยู่อย่างเข้าใจความธรรมดาของโลกธรรม ๘” ขอเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมทางวิชาการ Knowledge Sharing ครั้งที่ 5 เรื่อง “กฎหมายคู่ชีวิต - สมรสเท่าเทียม : แนวคิด หลักการสำคัญ กรณีศึกษาจากต่างประเทศ" ในวันที่ 29 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น” รุ่นที่ 8 ประชาสัมพันธ์การอบรมทางวิชาการ COJ Scholar Talk#12 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 – 13.00 นาฬิกา เรื่อง “แนวความคิดและโอกาสในการใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกในสหภาพยุโรป” (Introduction to Alternative Dispute Resolution and Opportunities for ADR in the European Union)

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน