สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute
News
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 15 ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมระดับต้น” รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม) ประกาศรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบบตอบรับแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับต้น" (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 8 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการทดสอบวัดระดับเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+