สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute
News
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ครั้งที่ 1 เรื่อง สร้างมุมมองใหม่ ถ่ายภาพง่าย ๆ ด้วย Smartphone ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 17 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เรื่อง "คนยุคใหม่หัวใจไม่ out ธรรมะ ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 1 (ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน) เรื่อง "สร้างมุมมองใหม่ ถ่ายภาพง่าย ๆ ด้วย Smartphone การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+