สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute
News
ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการทดสอบความรู้ การฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับต้น" (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 9 และ "การพัฒนานิติกรระดับต้น" (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 5 (ทดสอบซ่อม) ประกาศรับสมัคร "โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563" ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาลัยศรีปทุม บางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ประจำปีงบประมาณ 2563 แบบฟอร์มเค้าโครงเอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" รุ่นที่ 25

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน