สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute
News
ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 32 เรื่อง “Good Digital PR : การสื่อสารทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ” ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการทดสอบซ่อม หลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับต้น" รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 11 (ศูนย์ตลิ่งชั่น) เรื่อง New digital literacy:ทักษะดิจิทัลสมัยใหม่ ประกาศรายชื่่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมระดับกลาง" รุ่นที่ 6 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน