สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านการเงินและบัญชี และด้านการตรวจสอบภายใน" ระดับต้น และระดับสูง ครั้งที่1/2564

image เอกสารแนบ