สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยวิชาการกฎหมายเฉพาะด้านศาลยุติธรรม