สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นอุทธรณ์ คณะที่ 1 ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

image เอกสารแนบ