สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตร ผู้พิพากษาคณะชั้นต้น รุ่นที่ 3 คณะที่ 4 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ