สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบคัดเลือกในเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ

image เอกสารแนบ