สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 11 (Chicago – Kent College of Law) และ หลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 11 (Kyushu University)


image เอกสารแนบ