สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ

image เอกสารแนบ