สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 30 เรื่อง “Happy & Healthy with New Normal : ก้าวสู่สุขภาวะในความปกติใหม่”

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ