สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัคร การฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับต้น" รุ่นที่ 9 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

image Attachment