สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและ University of Exeter ณ เมือง Exeter สหราชอาณาจักร

image เอกสารแนบ