สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 18 คระที่ 4 ณ สมาพันธรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรียโดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ