สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ผ่านเครือข่ายประจำห้องประชุมสถาบันฯ

เอกสารแนบอื่นๆ https://1drv.ms/u/s!AqVKd24n8f2YgzRDP7WutqgERXrN?e=hKWuQ7


image เอกสารแนบ