สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ผ่านเครือข่ายประจำห้องประชุมสถาบันฯ

เอกสารประกอบ https://1drv.ms/u/s!AqVKd24n8f2YgyVeOWCmVgIOehbF?e=rhXHlc


image เอกสารแนบ