สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรผู้พิพากษาประจำศาล(ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 69) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

image เอกสารแนบ