สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ผู้อำนวยการระดับต้น รุ่นที่ 6 ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ