สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 คณะที่ 2 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณีและสมาพันธรัฐสวิส โดยวิธีค้ดเลือก