สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 คณะที่ 3 ณ สหรัฐอเมริกา

image เอกสารแนบ