สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตร ผู้พิพากษาคณะชั้นอุทธรณ์ คณะที่ 4 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ