สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

แก้ไขคำแนะนำในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สังกัดหน่วยงานภูมิภาค หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมระดับกลาง” รุ่นที่ 4 และ หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมระดับต้น” รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 8

image เอกสารแนบ