สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการทดสอบวัดระดับเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ

image เอกสารแนบ