สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ขอเลื่อนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 40 เรื่อง “Good new heart : วิชาใจเบา ให้เราก้าวข้ามโควิด”

image เอกสารแนบ