สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับต้น" (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 10

image เอกสารแนบ