สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

รับสมัครทุนการศึกษาภายในประเทศ(ระดับปริญญาโท,ปริญญาเอก(ทั่วไป) และระดับปริญญาเอก(เชี่ยวชาญ) ) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ