สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศพิมพ์วุฒิบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมระดับต้น" รุ่นที่ 9

ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ที่ https://bit.ly/2YfNnFY
*สำหรับผู้เข้าอบรมที่ยังไม่สามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โครงการ