สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

รับสมัครข้าราชการตุลาการเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ทุนให้เปล่า) ประจำปีงบประมาณ 2563

<<--- คลิกเพื่อสมัครเข้ารับทุน --->>


image เอกสารแนบ