สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าพนักงานคดี (ระดับชำนาญการพิเศษ)

image เอกสารแนบ