สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 28 เรื่อง happy time ยุ่งอย่างไร ให้ไม่ยุ่ง

image เอกสารแนบ