สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัคร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 25 เรื่อง “Happy Talk : จับชีพจร ด้วยการฟัง”

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ