สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิณผลการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานิติกรระดับกลาง รุ่นที่ 5, 9

image เอกสารแนบ