สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการหรือหลักสูตร การจัดงานและการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

image เอกสารแนบ