สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม "การสัมมนาเสริมสร้างบทบาทผู้พิพากษาไทยในประชาคมอาเซียน (ASEAN Judges Training Program) รุ่นที่ 2" เรื่อง อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในอาเซียน (Cybercrime in ASEAN)

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ