สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ามีสิทธิเข้ารับการอบรม "การสัมมนาเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นำ (More Than Standard) รุ่นที่ 2"

image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ