สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัคร การฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับกลาง” (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 9

image เอกสารแนบ