สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 22 เรื่อง “Happy Body : มองคอม ผ่านสายตาดี ด้วยวิธีธรรมชาติ” วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ