สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิชาการกฎหมายกับอาชญากรรม เรื่อง Hate Crime : Awareness in contemporary society