สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 18 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เรื่อง “คิดใหญ่ ทำใหม่ ก้าวไปเกินใจฝัน Think Big, Act Smart”

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ