สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 14 ประจำเดือนมีนาคม 2562 เรื่อง การสร้างมุมมองใหม่ของการเรียนรู้

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ