สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าพนักงานคดี” (ระดับชำนาญการพิเศษ)

image เอกสารแนบ