สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านการเงินและบัญชี และด้านการตรวจสอบภายใน" ระดับต้น และระดับสูง

ลิงค์ในการดาวน์โหลดวุฒิบัตร --->> https://bit.ly/39rn3eP


image เอกสารแนบ