สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการคัดเลือก เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ

image เอกสารแนบ